Looplicht 4

29 maart 2009

Looplicht 4 is een verbeterde variant van de voorgaande. Het dimmen van de leds is verwerkt in de hoofd PWM lus en verloopt nu veel vloeiender.

De code is wat ingewikkelder, voor het opschuiven van de leds wordt gebruik gemaakt van een computed-goto (berekende sprong) Dit maakt de code compact. Het dimmen is verstopt in een subroutine. Daar gebruik ik indirect adresseren om het dimmen van de leds in een lus te doen en het niet voor elke led te hoeven uitschrijven.

De hoofdlus bestaat uit twee geneste lussen. Een is de PWM lus. Binnen deze lus loopt een andere teller die af telt van 32. Als deze tellen 0 is worden de leds een stap gedimd. Het opschuiven gebeurt na dat de PWM lus 10 x 255 doorlopen is. Deze waarden zijn door te proberen bepaald. Zo vind ik het er het leukste uit zien.

Asmfile: looplicht4.asm
Hexfile: looplicht4.hex

; -----------------------------------------------------------------------
; Template source file generated by piklab
  #include <p16f628a.inc>

; -----------------------------------------------------------------------
; Configuration bits: adapt to your setup and needs
    __CONFIG _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _INTOSC_OSC_NOCLKOUT & _MCLRE_ON & _BOREN_ON & _LVP_OFF & _DATA_CP_OFF & _CP_OFF

; -----------------------------------------------------------------------
; Variables declaration
INT_VAR UDATA_SHR
w_saved   RES 1 ; variable used for context saving
status_saved RES 1 ; variable used for context saving
pclath_saved RES 1 ; variable used for context saving

VAR   UDATA
led1  RES 1
led2  RES 1
led3  RES 1
led4  RES 1
led5  RES 1
led6  RES 1
led7  RES 1
led8  RES 1
ledH  RES 1
dir   RES 1
counter1 RES 1
counter2 RES 1
counter3 RES 1
output RES 1
tmp   RES 1


; -----------------------------------------------------------------------
; reset vector
STARTUP CODE 0x000
  nop          ; needed for ICD2 debugging
  movlw  high start   ; load upper byte of 'start' label
  movwf  PCLATH     ; initialize PCLATH
  goto  start     ; go to start of main code

; interrupt vector
INT_VECTOR CODE 0x004
  goto  interrupt   ; go to start of interrupt code

; relocatable code
PROG CODE
interrupt
  movwf  w_saved    ; save context
  swapf  STATUS,w
  movwf  status_saved
  movf  PCLATH,w    ; only required if using more than first page
  movwf  pclath_saved
  clrf  PCLATH
  ; << insert interrupt code >>
  movf  pclath_saved,w ; restore context
  movwf  PCLATH
  swapf  status_saved,w
  movwf  STATUS
  swapf  w_saved,f
  swapf  w_saved,w
  retfie

start
  bsf   STATUS, RP0
  movlw  0
  movwf  TRISB
  bcf   STATUS, RP0
  
  movlw  0xff
  movwf  led1 
  clrf  led2
  clrf  led3
  clrf  led4
  clrf  led5
  clrf  led6
  clrf  led7
  clrf  led8
  clrf  ledH     ; Houdt bij welke led het felst brand.
  clrf  dir     ; Houdt de richting bij.
  movlw  1
  movwf  counter1
  movlw  0xa
  movwf  counter2
  movlw  0x20
  movwf  counter3
  
loop1
  movlw  0xff
  movwf  output
  movf  counter1, 0
  subwf  led1, 0
  btfss  STATUS, C  ;resultaat negatief -> counter > led1
  bcf   output, 0 
  movf  counter1, 0
  subwf  led2, 0
  btfss  STATUS, C
  bcf   output, 1
  movf  counter1, 0
  subwf  led3, 0
  btfss  STATUS, C
  bcf   output, 2
  movf  counter1, 0
  subwf  led4, 0
  btfss  STATUS, C
  bcf   output, 3
  movf  counter1, 0
  subwf  led5, 0
  btfss  STATUS, C
  bcf   output, 4
  movf  counter1, 0
  subwf  led6, 0
  btfss  STATUS, C
  bcf   output, 5
  movf  counter1, 0
  subwf  led7, 0
  btfss  STATUS, C
  bcf   output, 6
  movf  counter1, 0
  subwf  led8, 0
  btfss  STATUS, C
  bcf   output, 7
  movf  output, 0
  movwf  PORTB
  call  dim_leds
  incfsz counter1
  goto  loop1
  incf  counter1      ; counter1 start bij 1
  decfsz counter2
  goto  loop1
  movlw  0xa
  movwf  counter2
  movf  ledH, 0
  addwf  PCL, 1       ; computed goto, jump table
  goto  led1_high
  goto  led2_high
  goto  led3_high
  goto  led4_high
  goto  led5_high
  goto  led6_high
  goto  led7_high
  goto  led8_high
led1_high
  movlw  0xff
  movwf  led2
  incf  ledH
  goto  loop1
led2_high
  movlw  0xff
  btfss  dir, 0
  goto  led2_up
  movwf  led1
  decf  ledH
  bcf   dir, 0
  goto  loop1
led2_up
  movwf  led3
  incf  ledH
  goto  loop1
led3_high
  movlw  0xff
  btfss  dir, 0
  goto  led3_up
  movwf  led2
  decf  ledH
  goto  loop1
led3_up
  movwf  led4
  incf  ledH
  goto  loop1
led4_high
  movlw  0xff
  btfss  dir, 0
  goto  led4_up
  movwf  led3
  decf  ledH
  goto  loop1
led4_up
  movwf  led5
  incf  ledH
  goto  loop1
led5_high
  movlw  0xff
  btfss  dir, 0
  goto  led5_up
  movwf  led4
  decf  ledH
  goto  loop1
led5_up
  movwf  led6
  incf  ledH
  goto  loop1
led6_high
  movlw  0xff
  btfss  dir, 0
  goto  led6_up
  movwf  led5
  decf  ledH
  goto  loop1
led6_up
  movwf  led7
  incf  ledH
  goto  loop1
led7_high
  movlw  0xff
  btfss  dir, 0
  goto  led7_up
  movwf  led6
  decf  ledH
  goto  loop1
led7_up
  movwf  led8
  incf  ledH
  goto  loop1
led8_high
  movlw  0xff
  movwf  led7
  decf  ledH
  bsf   dir, 0
  goto  loop1
  
dim_leds
  decfsz counter3
  return
  movlw  0x20
  movwf  counter3
  clrf  tmp
loop2
  movf  ledH, 0     ; tmp == ledH ?
  subwf  tmp, 0
  btfss  STATUS, Z
  goto  low1      ; no
  incf  tmp       ; yes
  goto  next
low1
  movlw  led1 
  addwf  tmp, 0
  movwf  FSR
  movf  INDF, 1
  btfss  STATUS,Z
  decf  INDF, 1
  incf  tmp
next
  movlw  0x8
  subwf  tmp, 0
  btfss  STATUS, Z
  goto  loop2
  return
END
Advertenties

Looplicht 3

29 maart 2009

Deze versie heeft een naijlend effect. Dit wordt bewerkt door de leds aan te sturen met een pulse-width-modulation (PWM) lus. In pseudo code voor een led:


teller = 1
ledwaarde = PWM-waarde
lus:
tmp-led = aan
als teller>ledwaarde
dan tmp-led = uit
led = tmp-led
goto lus

Dit is in de code 8 keer uitgeschreven.

Een variabele houdt de richting van het lopen bij. Elke 0xd (=14) keer de hoofdlus, schuift de felst brandde led een op. Van de andere wordt de waarde gehalveerd. Dit heeft een schoksgewijs dimmen van de leds tot gevolg. Het dimmen en opschuiven is ook 8 keer uitgeschreven.

Asmfile: looplicht3.asm
Hexfile: looplicht3.hex

; -----------------------------------------------------------------------
; Template source file generated by piklab
  #include <p16f628a.inc>

; -----------------------------------------------------------------------
; Configuration bits: adapt to your setup and needs
    __CONFIG _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _INTOSC_OSC_NOCLKOUT & _MCLRE_ON & _BOREN_ON & _LVP_OFF & _DATA_CP_OFF & _CP_OFF

; -----------------------------------------------------------------------
; Variables declaration
INT_VAR UDATA_SHR
w_saved   RES 1 ; variable used for context saving
status_saved RES 1 ; variable used for context saving
pclath_saved RES 1 ; variable used for context saving

VAR   UDATA
led1  RES 1
led2  RES 1
led3  RES 1
led4  RES 1
led5  RES 1
led6  RES 1
led7  RES 1
led8  RES 1
dir   RES 1
counter1 RES 1
counter2 RES 1
output RES 1; -----------------------------------------------------------------------
; reset vector
STARTUP CODE 0x000
  nop          ; needed for ICD2 debugging
  movlw  high start   ; load upper byte of 'start' label
  movwf  PCLATH     ; initialize PCLATH
  goto  start     ; go to start of main code

; interrupt vector
INT_VECTOR CODE 0x004
  goto  interrupt   ; go to start of interrupt code

; relocatable code
PROG CODE
interrupt
  movwf  w_saved    ; save context
  swapf  STATUS,w
  movwf  status_saved
  movf  PCLATH,w    ; only required if using more than first page
  movwf  pclath_saved
  clrf  PCLATH
  ; << insert interrupt code >>
  movf  pclath_saved,w ; restore context
  movwf  PCLATH
  swapf  status_saved,w
  movwf  STATUS
  swapf  w_saved,f
  swapf  w_saved,w
  retfie

start
  bsf   STATUS, RP0
  movlw  0
  movwf  TRISB
  bcf   STATUS, RP0
  
  movlw  0xff
  movwf  led1
  clrf  led2
  clrf  led3
  clrf  led4
  clrf  led5
  clrf  led6
  clrf  led7
  clrf  led8
  clrf  dir
  movlw  1
  movwf  counter1    ; Counter start bij 1, 0 als ledwaarde is dan echt uit.
  movlw  0xd
  movwf  counter2
  
loop1
  movlw  0xff      ; PWM lus. Start met alle leds aan.
  movwf  output
  movf  counter1, 0
  subwf  led1, 0
  btfss  STATUS, C  ;resultaat negatief -> counter > led1
  bcf   output, 0    ; Dan led1 (=bit0) uit
  movf  counter1, 0
  subwf  led2, 0     ; Zelfde voor led2 en verder...
  btfss  STATUS, C
  bcf   output, 1
  movf  counter1, 0
  subwf  led3, 0
  btfss  STATUS, C
  bcf   output, 2
  movf  counter1, 0
  subwf  led4, 0
  btfss  STATUS, C
  bcf   output, 3
  movf  counter1, 0
  subwf  led5, 0
  btfss  STATUS, C
  bcf   output, 4
  movf  counter1, 0
  subwf  led6, 0
  btfss  STATUS, C
  bcf   output, 5
  movf  counter1, 0
  subwf  led7, 0
  btfss  STATUS, C
  bcf   output, 6
  movf  counter1, 0
  subwf  led8, 0
  btfss  STATUS, C
  bcf   output, 7
  movf  output, 0    ; output naar W register
  movwf  PORTB      ; W naar PORTB
  incfsz counter1
  goto  loop1
  incf  counter1
  decfsz counter2
  goto  loop1
  movlw  0xd
  movwf  counter2
  btfss  dir, 0       ; Richting omhoog of omlaag
  goto up
  goto down
up               ; Uit geschreven elke ledbrandtijd is helft van vorige waarde.
  movf  led7, 0
  sublw  0xff
  btfsc  STATUS, Z
  goto  up_led7_0xff    ; Led7 is vol aan
  goto  up_led7_div
up_led7_0xff          ; Dan nu led8 vol aan
  movlw  0xff
  movwf  led8
  bsf   dir, 0
  goto up_next1
up_led7_div           ; anders led8 halveren
  addlw  0          ; Voor de zekerheid Carry = 0
  rrf   led8, 1
up_next1
  movf  led6, 0
  sublw  0xff
  btfsc  STATUS, Z
  goto  up_led6_0xff
  goto  up_led6_div
up_led6_0xff
  movlw  0xff
  movwf  led7
  goto up_next2
up_led6_div
  addlw  0
  rrf   led7, 1
up_next2
  movf  led5, 0
  sublw  0xff
  btfsc  STATUS, Z
  goto  up_led5_0xff
  goto  up_led5_div
up_led5_0xff
  movlw  0xff
  movwf  led6
  goto up_next3
up_led5_div
  addlw  0
  rrf   led6, 1
up_next3
  movf  led4, 0
  sublw  0xff
  btfsc  STATUS, Z
  goto  up_led4_0xff
  goto  up_led4_div
up_led4_0xff
  movlw  0xff
  movwf  led5
  goto up_next4
up_led4_div
  addlw  0
  rrf   led5, 1
up_next4
  movf  led3, 0
  sublw  0xff
  btfsc  STATUS, Z
  goto  up_led3_0xff
  goto  up_led3_div
up_led3_0xff
  movlw  0xff
  movwf  led4
  goto up_next5
up_led3_div
  addlw  0
  rrf   led4, 1
up_next5
  movf  led2, 0
  sublw  0xff
  btfsc  STATUS, Z
  goto  up_led2_0xff
  goto  up_led2_div
up_led2_0xff
  movlw  0xff
  movwf  led3
  goto up_next6
up_led2_div
  addlw  0
  rrf   led3, 1
up_next6
  movf  led1, 0
  sublw  0xff
  btfsc  STATUS, Z
  goto  up_led1_0xff
  goto  up_led1_div
up_led1_0xff
  movlw  0xff
  movwf  led2
  addlw  0
  rrf   led1, 1
  goto up_next7
up_led1_div
  addlw  0
  rrf   led2, 1
  addlw  0
  rrf   led1, 1
up_next7
  goto loop1
down
  movf  led2, 0
  sublw  0xff
  btfsc  STATUS, Z
  goto  down_led2_0xff
  goto  down_led2_div
down_led2_0xff
  movlw  0xff
  movwf  led1
  bcf   dir, 0
  goto down_next1
down_led2_div
  addlw  0
  rrf   led1, 1
down_next1
  movf  led3, 0
  sublw  0xff
  btfsc  STATUS, Z
  goto  down_led3_0xff
  goto  down_led3_div
down_led3_0xff
  movlw  0xff
  movwf  led2
  goto down_next2
down_led3_div
  addlw  0
  rrf   led2, 1
down_next2
  movf  led4, 0
  sublw  0xff
  btfsc  STATUS, Z
  goto  down_led4_0xff
  goto  down_led4_div
down_led4_0xff
  movlw  0xff
  movwf  led3
  goto down_next3
down_led4_div
  addlw  0
  rrf   led3, 1
down_next3
  movf  led5, 0
  sublw  0xff
  btfsc  STATUS, Z
  goto  down_led5_0xff
  goto  down_led5_div
down_led5_0xff
  movlw  0xff
  movwf  led4
  goto down_next4
down_led5_div
  addlw  0
  rrf   led4, 1
down_next4
  movf  led6, 0
  sublw  0xff
  btfsc  STATUS, Z
  goto  down_led6_0xff
  goto  down_led6_div
down_led6_0xff
  movlw  0xff
  movwf  led5
  goto down_next5
down_led6_div
  addlw  0
  rrf   led5, 1
down_next5
  movf  led7, 0
  sublw  0xff
  btfsc  STATUS, Z
  goto  down_led7_0xff
  goto  down_led7_div
down_led7_0xff
  movlw  0xff
  movwf  led6
  goto down_next6
down_led7_div
  addlw  0
  rrf   led6, 1
down_next6
  movf  led8, 0
  sublw  0xff
  btfsc  STATUS, Z
  goto  down_led8_0xff
  goto  down_led8_div
down_led8_0xff
  movlw  0xff
  movwf  led7
  addlw  0
  rrf   led8, 1
  goto down_next7
down_led8_div
  addlw  0
  rrf   led7, 1
  addlw  0
  rrf   led8, 1
down_next7
  goto loop1
END

Looplicht 2

28 maart 2009

Dit tweede looplicht lijkt op de eerste. Het verschil is dat deze nu in beide richtingen loopt. Binnen de hoofdlus zijn er nu twee lussen, een voor omhoog en een voor omlaag.

Asmfile: looplicht2.asm
Hexfile: looplicht2.hex

; -----------------------------------------------------------------------
; Template source file generated by piklab
  #include <p16f628a.inc>

; -----------------------------------------------------------------------
; Configuration bits: adapt to your setup and needs
    __CONFIG _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _INTOSC_OSC_NOCLKOUT & _MCLRE_ON & _BOREN_ON & _LVP_OFF & _DATA_CP_OFF & _CP_OFF

; -----------------------------------------------------------------------
; Variables declaration
INT_VAR UDATA_SHR
w_saved   RES 1 ; variable used for context saving
status_saved RES 1 ; variable used for context saving
pclath_saved RES 1 ; variable used for context saving

CBLOCK 0x20
		cntr1
		cntr2
		cntr3
ENDC

; -----------------------------------------------------------------------
; reset vector
STARTUP CODE 0x000
  nop          ; needed for ICD2 debugging
  movlw  high start   ; load upper byte of 'start' label
  movwf  PCLATH     ; initialize PCLATH
  goto  start     ; go to start of main code

; interrupt vector
INT_VECTOR CODE 0x004
  goto  interrupt   ; go to start of interrupt code

; relocatable code
PROG CODE
interrupt
  movwf  w_saved    ; save context
  swapf  STATUS,w
  movwf  status_saved
  movf  PCLATH,w    ; only required if using more than first page
  movwf  pclath_saved
  clrf  PCLATH
  ; << insert interrupt code >>
  movf  pclath_saved,w ; restore context
  movwf  PCLATH
  swapf  status_saved,w
  movwf  STATUS
  swapf  w_saved,f
  swapf  w_saved,w
  retfie

start
  bsf   STATUS, RP0
  movlw  0
  movwf  TRISB
  bcf   STATUS, RP0
  movlw  b'00000001'
loop1
  movwf  PORTB
  call  delay
  rlf   PORTB, 0    ; Schuif links 
  btfss  STATUS, C    ; Carry == 1 ?
  goto  loop1      ; Nee, hoogste was nog niet gezet volgende
  addlw  0x40      ; Ja, zet op een na hoogste en wis carry
loop2
  movwf  PORTB
  call  delay
  rrf   PORTB, 0    ; Schuif rechts
  btfss  STATUS, C    ; Carry == 1 ?
  goto  loop2      ; Nee, laagste was nog niet gezet, volgende
  addlw  2        ; Ja, zet op een na laagste en wis carry
  goto  loop1
  
delay	
  movlw	D'1'
  movwf	cntr3
delay1
  movlw	0x82
  movwf	cntr2
delay2
  movlw	0xff
  movwf	cntr1
delay3
  decfsz	cntr1, f 
  goto	delay3
  decfsz	cntr2, f
  goto	delay2
  decfsz	cntr3, f
  goto	delay1
  return
END

Looplicht 1

19 maart 2009

Dit is een simpel looplicht, die de ledjes aangesloten aan PortB in volgorde laat oplichten. Van bit 0 tot bit 7 en dan weer van voor af aan. Hij lijkt wat op het looplicht van Oefening 4 van de in de vorige post genoemde tutorial (Link) Echter in plaats van de bitpatronen hard te coderen maak ik gebruik van de instructie rlf. Ook loopt mijn eerste variant maar een richting op.

De rlf instructie roteert het register rechtsom via de carry en plaatst het resultaat in register W. (Door directieveld in de instructie.) Na bit 7 zijn alle bits 0 en is de carry 1. De instructie adwl 1 telt 1 bij W op (en zet dus weer bit 0), maar belangrijker is dat deze ook de carry wist.

De template waarin dit programma geschreven is komt van het programma Piklab. Deze bevat een lege interrupt routine. Deze heb ik laten staan al worden er geen interrupts gebruikt.

Voor het mooie zou het roteren van de bits niet direct op PortB moeten gebeuren. Nu leest de instructie de input latch van PortB. Dat kan rare patronen opleveren als PortB hoog of laag gedwongen wordt door aangesloten componenten.

Asmfile: looplicht.asm
Hexfile: looplicht.hex

; -----------------------------------------------------------------------
; Looplicht.asm 
; Simpel looplicht van portb0 naar portb7
  #include <p16f628a.inc>

; -----------------------------------------------------------------------
; Configuration bits: adapt to your setup and needs
    __CONFIG _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _INTOSC_OSC_NOCLKOUT & _MCLRE_ON & _BOREN_ON & _LVP_OFF & _DATA_CP_OFF & _CP_OFF

; -----------------------------------------------------------------------
; Variables declaration
INT_VAR UDATA_SHR
w_saved   RES 1 ; variable used for context saving
status_saved RES 1 ; variable used for context saving
pclath_saved RES 1 ; variable used for context saving

CBLOCK 0x20
		cntr1
		cntr2
		cntr3
ENDC

; -----------------------------------------------------------------------
; reset vector
STARTUP CODE 0x000
  nop          ; needed for ICD2 debugging
  movlw  high start   ; load upper byte of 'start' label
  movwf  PCLATH     ; initialize PCLATH
  goto  start     ; go to start of main code

; interrupt vector
INT_VECTOR CODE 0x004
  goto  interrupt   ; go to start of interrupt code

; relocatable code
PROG CODE
interrupt
  movwf  w_saved    ; save context
  swapf  STATUS,w
  movwf  status_saved
  movf  PCLATH,w    ; only required if using more than first page
  movwf  pclath_saved
  clrf  PCLATH
  ; << insert interrupt code >>
  movf  pclath_saved,w ; restore context
  movwf  PCLATH
  swapf  status_saved,w
  movwf  STATUS
  swapf  w_saved,f
  swapf  w_saved,w
  retfie

start
  bsf   STATUS, RP0
  clrf  TRISB        ; Port B allemaal outputs
  bcf   STATUS, RP0
  movlw  b'00000001'
  movwf  PORTB
loop
  call  delay
  rlf   PORTB, 0
  btfsc  STATUS, C     ; carry == 1, bit7 was 1
  addlw  1         ; start start opnieuw met bit0, wist carry
  movwf  PORTB
  goto  loop       ; oneindige lus

delay	
  movlw	D'1'     ; delay van ongeveer 100ms
  movwf	cntr3
delay1
  movlw	0x82
  movwf	cntr2
delay2
  movlw	0xff
  movwf	cntr1
delay3
  decfsz	cntr1, f
  goto	delay3
  decfsz	cntr2, f
  goto	delay2
  decfsz	cntr3, f
  goto	delay1
  return

END

Schema looplicht tests PIC 16f628a

18 maart 2009

Ik ben begonnen met het programmeren van PIC microcontrollers met een 16f628a. De eerste probeersels zijn gebaseerd op een tutorial. Link

Mijn schema is een wat beperktere versie van het in de tutorial getoonde schema.

PIC test schema

PIC test schema

Volgende posts beschrijven een aantal looplicht varianten, de gebruikte programmer en tools.